Một số hình ảnh phối kết hợp của phụ huynh học sinh trong công tác vệ sinh cải tạo môi trường trong và ngoài lớp học.

Điểm trường Bản Kim A tổ chức lao động vệ sinh chuẩ bị cho năm học mới. Năm học 2019 - 2020